RODO i Polityka prywatności

Klauzula informacyjna RODO o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Klienci,

w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej.

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest spółka ELEKTRO-PIODAR Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (zwana dalej Administratorem).

2. Dane kontaktowe.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@elektro-piodar.pl lub w siedzibie spółki: ul. Kominiarska 23, 51-180 Wrocław.

3. Prezes Urzędu Ochrony Danych.

Za naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

a. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);

b. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią  (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), tj.: w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową;

c. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

5. Okres przechowywania danych osobowych.

a. Administrator będzie przechowywał dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)  RODO prze okres trwania umowy, a po jej wygaśnięciu do czasu wycofania zgody lub ustaleniu, że dane osobowe się zdezaktualizowały;

b. Administrator będzie przechowywał dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do momentu przedawnienia roszczeń;

c. Administrator będzie przechowywał dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

6. Kategorie przetwarzanych danych osobowych.

Przetwarzamy następujące kategorie danych: podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe; elektroniczne dane identyfikacyjne i kontaktowe; dane identyfikacyjne i kontaktowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą; dane potrzebne do przygotowania oferty marketingowej; dane wymagane na potrzeby zawarcia i wykonania umów oraz sprzedaży produktów i usług, wystawienia faktury i realizacji płatności, obsługi posprzedażowej w tym obsługi reklamacji oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. W szczególności będziemy przetwarzać dane takie jak: imię (imiona) nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, tytuł, stanowisko, adres kontaktowy, nazwę firmy lub spółki, numer NIP, numer REGON, adres siedziby, adres do korespondencji, adres instalacji urządzenia, numer rachunku bankowego.

7. Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych są:

a. Podwykonawcy czyli wszystkie podmioty, którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych, w tym w szczególności: obsługa księgowa, obsługa informatyczna i hostingowa (Webio.pl), obsługa prawna, obsługa pocztowo – kurierska oraz wszelcy inni pracownicy i współpracownicy Administratora;

b. Organizacje publiczne na ich uzasadnione żądanie lub gdy będzie to konieczne dla obrony przed roszczeniami lub dochodzenia naszych roszczeń;

8. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Unii Europejskiej.

9. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

a. prawo do dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);

b. prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO), gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;

c. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO). Jeżeli przetwarzanie danych osobowych objętych żądaniem jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 17 ust. 3 lit. d RODO), Administrator nie będzie zobowiązany do usunięcia takich danych osobowych;

d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

e. Prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO). Administrator jest zobowiązany do realizacji prawa do przenoszenia danych jedynie w sytuacji, gdy przetwarza dane osobowe na podstawie zgody lub umowy z osobą, której dane dotyczą i wyłącznie pod warunkiem, że przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO);

g. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu;

h. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem  na adres wskazany w punkcie 2 niniejszej informacji.

10. Obowiązek podania danych.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jest konieczne celem realizacji zawartej umowy lub innego stosunku prawnego.

11. Bezpieczeństwo danych osobowych.

Celem zapewnienia odpowiedniego rodzaju bezpieczeństwa danych osobowych Administrator zgodnie z art. 32 ust.1 RODO wdrożył następujące techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa:

a. dostęp do pomieszczeń tylko dla Administratora i osób upoważnionych;

b. szyfrowanie danych na serwerze;

c. zabezpieczenie komputera hasłem dostępu;

d. klauzula poufności danych w korespondencji elektronicznej;

12. Źródło danych.

Administrator pozyskuje dane osobowe z publicznych rejestrów takich jak: CEIDG, GUS, KRS.

13. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne.

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: elektro-piodar.pl. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Elektro-Piodar Sp. z o.o. sp. k. Kominiarska 23, 51-180 Wrocław. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@elektro-piodar.pl. Operator jest Administratorem Państwa danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora.

3. Hosting.

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: WEBIO.

4. Prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych.

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:

Przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

8. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach.

a. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

b. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

c. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

d. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora.

Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

7. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń
Kontakt