Control Process S.A. – remont rozdzielni elektrycznej nn

2020-09-12 Elektro

Na zlecenie firmy Control Process S.A. z Krakowa przeprowadziliśmy kolejny już remont rozdzielni elektrycznej nn. Zakres prac to m.in.:

 • Identyfikacja i oznaczenie kabli.
 • Odłączenie i ponowny montaż kabli zasilających oraz odpływowych.
 • Odłączenie i demontaż istniejących mostów szynowych.
 • Demontaż istniejących rozdzielnic nn.
 • Montaż ram posadowczych.
 • Transport nowej rozdzielnicy wraz z bateriami kondensatorów do miejsca montażu.
 • Montaż nowej rozdzielnicy.
 • Doprowadzenie bednarki do rozdzielnicy i baterii kondensatorów z wykonaniem pomiaru rezystancji uziemienia i podłączeniem.
 • Wykonanie połączeń kablowych między rozdzielnicą a bateriami kondensatorów.
 • Montaż drabin kablowych pod mosty kablowe zasilające rozdzielnicę i ich uziemienie.
 • Ułożenie mostów kablowych na drabinkach.
 • Pomiary kabli zasilających i odpływowych.
 • Wykonanie przepustów ogniochronnych.
 • Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i oświetleniowej pomieszczenia.
 • Wykonanie nowej instalacji gniazd, oświetlenia podstawowego i awaryjnego.
 • Montaż gniazd i opraw oświetleniowych LED.
 • Montaż i podłączenie wyłączników p.poż.
 • Nastawy wyłączników.
 • Uruchomienie rozdzielnicy.

Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń
Kontakt